ระบบฐานเอกสารกลาง (Documents Base System)

สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต

รายละเอียดเอกสาร

มรส.สวจ.อ2.2.1.6.08 จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ

หน่วยงาน
สถาบันวิจัย
ปีการศึกษา
2564
รหัสเอกสาร
มรส.สวจ.อ2.2.1.6.08
ชื่อเอกสาร
จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ
องค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้
ข้อ 6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์และดำเนินการตามระบบที่กำหนด
การอ้างอิง
รายการเอกสารย่อย
ลำดับ ชื่อไฟล์ Copy
1 จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ