ระบบฐานเอกสารกลาง (Documents Base System)

สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต

รายละเอียดเอกสาร

มรส.สสศ.อ4.4.1.1.03 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม

หน่วยงาน
สถาบันส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ปีการศึกษา
2564
รหัสเอกสาร
มรส.สสศ.อ4.4.1.1.03
ชื่อเอกสาร
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม
องค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม [กระบวนการ] [เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ]
ตัวบ่งชี้
ข้อ 1. กำหนดผู้รับผิดชอบในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
การอ้างอิง
รายการเอกสารย่อย
ลำดับ ชื่อไฟล์ Copy
1 คำสั่งแต่งคั้งบุคลากร
2 รายงานการประชุม
3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม