ระบบฐานเอกสารกลาง (Documents Base System)

สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต

รายละเอียดเอกสาร

หน่วยงาน
ปีการศึกษา
รหัสเอกสาร
ชื่อเอกสาร
องค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้
การอ้างอิง
รายการเอกสารย่อย
ลำดับ ชื่อไฟล์ Copy
1 โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 5 ธค.
2 โครงการถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
3 โครงการถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
4 โครงการประเพณีสงกรานต์
5 โครงการรักษ์วัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6 โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา
7 โครงการลงนามความร่วมมือด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรม
8 (ย่อย) โครงการลงนามความร่วมมือ จ.น่าน (อาคารเรียน)
9 (ย่อย) โครงการลงนามความร่วมมือ จ.ประจวบคีรีขันธ์
10 (ย่อย)โครงการลงนามความร่วมมือ จ.อุบลราชธานี (เขมราฐ)
11 ชมรมตะวันรุ่งลูกทุ่งรังสิต ปี2564
12 ชมรมมุสลิม1
13 ชมรมมุสลิม2
14 ชมรมมุสลิม3
15 ชมรมสมาธิ1
16 ดนตรีไทย
17 ชมรมนาฏศิลป์1
18 ชมรมนาฎศิลป์2
19 กิจกรรมดำเนินงานร่วมกบหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรังสิต
20 กิจกรรมดำเนินงานร่วมกบหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยรังสิต
21 รายวิชาสอนและผลงาน
22 ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนปี 2564
23 นักศึกษาทุนและผลงาน
24 ผลงานสร้างสรรค์
25 การจัดสรรงบประมาณประจำปี 2564