ระบบฐานเอกสารกลาง (Documents Base System)

สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต

รายละเอียดเอกสาร

มรส.สสศ.อ4.4.1.4.01 แผนยุทธศาสตร์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม

หน่วยงาน
สถาบันส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ปีการศึกษา
2564
รหัสเอกสาร
มรส.สสศ.อ4.4.1.4.01
ชื่อเอกสาร
แผนยุทธศาสตร์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม [กระบวนการ] [เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ]
ตัวบ่งชี้
ข้อ 4. ประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม
การอ้างอิง
รายการเอกสารย่อย
ลำดับ ชื่อไฟล์ Copy
1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรับปรุง)
2 แผนการส่งเสริมการชี้นำการรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2560-2564
3 โครงการตามตัวบ่งชี้ 4.1
4 โครงการตามตัวบ่งชี้ 4.2
5 โครงการตามตัวบ่งชี้ที่4.3