ระบบฐานเอกสารกลาง (Documents Base System)

สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต

รายละเอียดเอกสาร

หน่วยงาน
ปีการศึกษา
รหัสเอกสาร
ชื่อเอกสาร
องค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้
การอ้างอิง
รายการเอกสารย่อย
ลำดับ ชื่อไฟล์ Copy
1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรับปรุง)
2 แผนการส่งเสริมการชี้นำการรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2560-2564
3 โครงการตามตัวบ่งชี้ 4.1
4 โครงการตามตัวบ่งชี้ 4.2
5 โครงการตามตัวบ่งชี้ที่4.3