ระบบฐานเอกสารกลาง (Documents Base System)

สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต

รายละเอียดเอกสาร

มรส.สสศ.อ4.4.1.5.04 แผนปฏิบัติงานประจำปี

หน่วยงาน
สถาบันส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ปีการศึกษา
2564
รหัสเอกสาร
มรส.สสศ.อ4.4.1.5.04
ชื่อเอกสาร
แผนปฏิบัติงานประจำปี
องค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม [กระบวนการ] [เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ]
ตัวบ่งชี้
ข้อ 5. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
การอ้างอิง
รายการเอกสารย่อย
ลำดับ ชื่อไฟล์ Copy
1 แผนปฎิบัติงานประจำปี (Action Plan) สถาบันส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2564
2 โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 5 ธค.
3 โครงการลงนามความร่วมมือ จ.น่าน (อาคารเรียน)
4 โครงการลงนามความร่วมมือ จ.อุบลราชธานี (เขมราฐ)