ระบบฐานเอกสารกลาง (Documents Base System)

สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต

รายละเอียดเอกสาร

หน่วยงาน
ปีการศึกษา
รหัสเอกสาร
ชื่อเอกสาร
องค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้
การอ้างอิง
รายการเอกสารย่อย
ลำดับ ชื่อไฟล์ Copy
1 สื่อสังคมออนไลน์
2 TIKTOK
3 สื่อมวลชน ด้านสิ่งพิมพ์