ระบบฐานเอกสารกลาง (Documents Base System)

สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต

รายละเอียดเอกสาร

มรส.สสศ.อ4.4.1.5.03 เผยแพร่กิจกรรมการดำเนินงาน

หน่วยงาน
สถาบันส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ปีการศึกษา
2564
รหัสเอกสาร
มรส.สสศ.อ4.4.1.5.03
ชื่อเอกสาร
เผยแพร่กิจกรรมการดำเนินงาน
องค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม [กระบวนการ] [เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ]
ตัวบ่งชี้
ข้อ 5. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
การอ้างอิง
รายการเอกสารย่อย
ลำดับ ชื่อไฟล์ Copy
1 สื่อสังคมออนไลน์
2 TIKTOK
3 สื่อมวลชน ด้านสิ่งพิมพ์