ระบบฐานเอกสารกลาง (Documents Base System)

สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต

รายละเอียดเอกสาร

มรส.สพบ.อ5.5.1.6.05 ผลการดำเนินงานตามแผนงาน /โครงการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรังสิตประจำปี 2564

หน่วยงาน
สำนักงานพัฒนาบุคคล
ปีการศึกษา
2564
รหัสเอกสาร
มรส.สพบ.อ5.5.1.6.05
ชื่อเอกสาร
ผลการดำเนินงานตามแผนงาน /โครงการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรังสิตประจำปี 2564
องค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน [กระบวนการ] [เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ]
ตัวบ่งชี้
ข้อ 6. การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหาร และแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน
การอ้างอิง
รายการเอกสารย่อย
ลำดับ ชื่อไฟล์ Copy
1 มรส.สพบ.5.5.1.6.005