ระบบฐานเอกสารกลาง (Documents Base System)

สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต

รายละเอียดเอกสาร

มรส.สวจ.อ2.2.1.2.13 รายชื่อ startup ปี 2564

หน่วยงาน
สถาบันวิจัย
ปีการศึกษา
2564
รหัสเอกสาร
มรส.สวจ.อ2.2.1.2.13
ชื่อเอกสาร
รายชื่อ startup ปี 2564
องค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้
ข้อ 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
การอ้างอิง
รายการเอกสารย่อย
ลำดับ ชื่อไฟล์ Copy
1 รายชื่อ startup ปี 2564