29 กุมภาพันธ์ 2555
สำหรับผู้ที่มีปัญหาในการใช้งาน เว็บไซต์ ของสำนักงานประกันคุณภาพ โดยการใช้ Web browser ของ Google Chrome หรือ Internet Explorer ทางสำนักงานประกันคุณภาพ มีอีก 1 ทางเลือก ซึ่งได้ทดสอบแล้วสามารถใช้งานได้ดี คือ Mozilla Firefox ซึ่งท่านสามารถ ดาวน์โหลดได้ที่นี้::: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต ::: >> ปณิธาน "มหาวิทยาลัยรังสิตสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่สังคม" >>

        การจัดการความรู้ KM

 ชื่อวันที่
การประกันคุณภาพกับการจัดการองค์ความรู้ 1/5/2011 11:09:30 AM
ลักษณะโครงสร้างทีมงาน KM 1/5/2011 11:09:24 AM
การระบุความรู้ที่สำคัญขององค์กร 1/5/2011 11:09:23 AM
การคัดเลือกความรู้ 1/5/2011 11:09:20 AM
แนวทางการกำหนดขอบเขตและเป้าหมายKM และเป้าหมาย KM 1/5/2011 11:09:15 AM
กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 1/5/2011 11:09:10 AM
ประเภทความรู้ 1/5/2011 11:09:05 AM
การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) 1/5/2011 11:09:00 AM

แบบประเมิน
ท่านมีความรู้เกี่ยวกับ KM อยู่ในระดับใด
การจัดรูปแบบหน้าจอ ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสี มีความเหมาะสม
การเข้าถึง/ดาวน์โหลดข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
ข้อมูลเป็นประโยชน์ ตรงตามความต้องการ ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น
ท่านมีความพึงพอใจโดยรวมในการใช้เว็บไซต์อยู่ในระดับใด
Copyright (c) 2012 Quality Assurance , Rangsit University. All rights reserved.