ปรัชญา
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาก้าวหน้า พาสถาบันก้าวไกล


ปณิธาน
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาก้าวหน้า พัฒนาองค์กรอัจฉริยะ


วิสัยทัศน์ 
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาก้าวหน้า พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ

วัตถุประสงค์ 
สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2561
2. ร่วมออกแบบมาตรฐานคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต และกำกับติดตามกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
3. พัฒนาเครื่องมือที่สนับสนุนการดำเนินงานคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. ติดตามผลการดำเนินงานของหลักสูตร/คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน และหน่วยงานสนับสนุนการศึกษา ตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในและภายนอก


พันธกิจ
สำนักงานประกันคุณภาพ มีพันธกิจดังนี้
1​​​​. ให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับหลักสูตร/คณะวิชา และหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
2. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาไปทั่วทั้งองค์กรและสาธารณะ
3. สนับสนุนและประสานงานให้เกิดการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ระดับหลักสูตร/คณะวิชา และหน่วยงานสนับสนุนฯ
4. จัดทำรายงานผลการประเมินทุกระดับ และประสานงานให้หลักสูตร/คณะวิชา และหน่วยงานกลางจัดทำแผนการปรับปรุงการดำเนินงาน [Improvement plan]
5. พัฒนาระบบฐานเอกสารกลางเพื่อการรวบรวมข้อมูลเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพการศึกษา
6. สนับสนุนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร/คณะวิชา และหน่วยงานสนับสนุนการศึกษา
7. จัดทำรายงานการประเมินตนเองประจำปีของสำนักงานประกันคุณภาพ และของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกปี และเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ. ทุก 5 ปี