ปรัชญา
การศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล ยังผลให้บัณฑิตมีคุณภาพ

ปณิธาน
สำนักงานประกันคุณภาพ มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิตให้ได้มาตรฐานสากลระดับชั้นนำของอารยประเทศ เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพไปพัฒนาสังคม และประเทศชาติสืบไป

วิสัยทัศน์ 
การศึกษาเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งในการพัฒนาบุคลากรสังคมและประเทศ การศึกษาจะต้องเป็นที่พึ่งและชี้นำสังคม ดังนั้นสถาบันการศึกษาจำเป็นต้องเป็นแหล่งวิทยาการที่จะสั่งสอน อบรมให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถและคุณธรรมเพื่อที่จะได้นำไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป สำนักงานประกันคุณภาพจึงต้องประสานความร่วมมือจากทุกคณะวิชา วิทยาลัย และหน่วยงานของมหาวิทยาลัยรังสิต ในการที่จะพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต ให้ได้มาตรฐานและคุณภาพที่ดีอย่างยั่งยืน เพื่อให้มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของอารยประเทศ

วัตถุประสงค์ 
การจัดตั้งสำนักงานคุณภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. พัฒนาเอกสารเพื่อการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก ให้มีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
2. ดูแลรับผิดชอบกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิตอย่างครบวงจร
3. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต ให้ได้มาตรฐานสากลระดับชั้นนำของอารยประเทศ
4. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
5. ติดตามผลการดำเนินงานของคณะ/วิทยาลัย/หน่วยงานให้เป็นไปตามดัชนี/ตัวบ่งชี้ความสำเร็จตามข้อกำหนดและ Benchmark ของมหาวิทยาลัยรังสิต
6. พัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาที่ดี เป็นการเฉพาะของมหาวิทยาลัยรังสิตที่นอกเหนือจาก ตัวบ่งชี้ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาพันธกิจ
สำนักงานประกันคุณภาพ มีพันธกิจดังนี้
1​​​​. ให้ความรู้และเป็นที่ปรึกษาด้านการประกันคุณภาพให้กับคณะวิชาและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
2. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยไปยังประชาคมมหาวิทยาลัยรังสิตและสาธารณชน
3. จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจเยี่ยมติดตามและการพัฒนาระบบและกลไกการประกัน คุณภาพภายในมหาวิทยาลัย
4. สนับสนุนและประสานงานให้เกิดการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ระดับสาขาวิชา คณะวิชา วิทยาลัย และหน่วยงานสนับสนุนฯ
5. รวบรวมข้อมูลเอกสารหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและเตรียมความพร้อมอื่นๆ เพื่อการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
6. ดำเนินการตรวจเยี่ยมคณะ/วิทยาลัย และหน่วยงานสนับสนุนการศึกษา และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในตามที่คณะวิชาวิทยาลัยและหน่วยงานได้พัฒนาขึ้น
7. จัดทำ SSR และ SAR ประจำปีของสำนักงานประกันคุณภาพ และ SAR ประจำปีของมหาวิทยาลัย เพื่อการตรวจสอบภายในทุกปีและจัดทำ SAR ของมหาวิทยาลัย เพื่อรับการตรวจและประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ. ทุก 5 ปี