ปรัชญา
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาก้าวหน้า พาสถาบันก้าวไกล


ปณิธาน
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาก้าวหน้า พัฒนาองค์กรอัจฉริยะ


วิสัยทัศน์ 
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาก้าวหน้า พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ

วัตถุประสงค์ 
สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2561
2. ร่วมออกแบบมาตรฐานคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต และกำกับติดตามกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
3. พัฒนาเครื่องมือที่สนับสนุนการดำเนินงานคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. ติดตามผลการดำเนินงานของหลักสูตร/คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน และหน่วยงานสนับสนุนการศึกษา ตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในและภายนอก และการจัดกลุ่มสถาบัน