การเรียงลำดับ ชื่อคณะ/ วิทยาลัย/ สถาบัน
1 วิทยาลัยแพทยศาสตร์
2 คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
3 คณะดิจิทัลอาร์ต
4 คณะทัศนมาตรศาสตร์
5 คณะเทคนิคการแพทย์
6 คณะนิติศาสตร์
7 คณะบริหารธุรกิจ
8 คณะบัญชี
9 คณะพยาบาลศาสตร์
10 คณะรังสีเทคนิค
11 คณะวิทยาศาสตร์
12 วิทยาลัยศิลปศาสตร์
13 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
14 วิทยาลัยการท่องเที่ยวการบริการ และกีฬา
15 วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
16 วิทยาลัยการออกแบบ
17 วิทยาลัยครูสุริยเทพ
18 วิทยาลัยดนตรี
19 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
20 วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
21 วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
22 วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
23 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
24 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
25 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
26 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
27 สถาบันการบิน
28 คณะเศรษฐศาสตร์
29 วิทยาลัยนานาชาติ
30 คณะรัฐศาสตร์
31 สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
32 คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
33 สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสารธารณะ