การเรียงลำดับ ชื่อคณะ/ วิทยาลัย/ สถาบัน
1 วิทยาลัยแพทยศาสตร์
2 คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
3 คณะดิจิทัลอาร์ต
4 คณะทัศนมาตรศาสตร์
5 คณะเทคนิคการแพทย์
6 คณะนิติศาสตร์
7 คณะบริหารธุรกิจ
8 คณะบัญชี
9 คณะพยาบาลศาสตร์
10 คณะรังสีเทคนิค
11 คณะวิทยาศาสตร์
12 คณะศิลปศาสตร์
13 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
14 วิทยาลัยการท่องเที่ยวฯ
15 วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
16 วิทยาลัยการออกแบบ
17 วิทยาลัยครูสุริยเทพ
18 วิทยาลัยดนตรี
19 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
20 วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรฯ
21 วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลฯ
22 วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
23 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
24 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
25 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
26 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
27 สถาบันการบิน
28 คณะเศรษฐศาสตร์
29 วิทยาลัยนานาชาติ
30 คณะรัฐศาสตร์
31 สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
32 คณะอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม
33 สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสารธารณะ
34 การรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)