ลำดับ ชื่อโฟลเดอร์/ไฟล์/ลิงค์ จำนวนไฟล์
1 แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา2562 0
2 แนวทางการรายงานผลการจัดการความรู้ ที่เชื่อมโยงกับประกันคุณภาพ 1
3 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 1
4 โครงการ RSU strategic planning for quality education : direction and action 0
5 แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2563 0
6 การถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา เวอร์ชั่น 2 3
7 การอบรมระบบ EQA [Phase 1] 1
8 การถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา เวอร์ชั่น 3 และเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ 4
9 แนวทางการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2565 [KM] 0
10 การปรับปรุงคำอธิบายตัวบ่งชี้ และเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565) ระดับหลักสูตร และระดับคณะ 2
11 วีดิทัศน์ “การใช้งานระบบฐานเอกสารกลาง (Document Base System: DBS) ” 0
12 วีดิทัศน์ “การใช้งานระบบ IP (Improvement plan) สำหรับ “ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร” 4
13 วีดิทัศน์ การใช้งานระบบ CHE QA ONLINE ระดับหลักสูตร 4
14 วีดิทัศน์ “การใช้งานระบบ IP (Improvement plan) สำหรับ “ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ” 2
15 โครงการถ่ายทอดความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา (QA for fun) เวอร์ชั่นภาษาไทย(QA for fun version 4) และเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ(Knowledge and Skill Relevant to Education) 0