ชื่อคณะ/วิทยาลัย/สถาบันที่สังกัด จำนวนผู้ประเมิน
คณะบัญชี 1
บัณฑิตวิทยาลัย 1
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 1