ชื่อคณะ/วิทยาลัย/สถาบันที่สังกัด จำนวนผู้ประเมิน
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา 1
คณะดิจิทัลอาร์ต 4
คณะบริหารธุรกิจ 8
คณะบัญชี 3
คณะพยาบาลศาสตร์ 4
คณะวิทยาศาสตร์ 8
คณะเทคนิคการแพทย์ 1
คณะเศรษฐศาสตร์ 1
วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา 11
วิทยาลัยการออกแบบ 7
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 6
วิทยาลัยครูสุริยเทพ 4
วิทยาลัยดนตรี 4
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ 1
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศ 16
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 4
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีอาหาร 2
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 39
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 16
วิทยาลัยศิลปศาสตร์ 13
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 4
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ 3
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 1