ลำดับ ชื่อโฟลเดอร์/ไฟล์/ลิงค์ จำนวนไฟล์
1 คู่มือมาตรฐานคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ.2563 1
2 [คู่มือ] การกำหนดรหัสเอกสารอ้างอิง ระดับคณะวิชา 1
3 [คู่มือ] การกำหนดรหัสเอกสารอ้างอิง ระดับหลักสูตร 1
4 คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา [พ.ศ.2564-2565] 7
5 คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ [CHE QA ONLINE] ระดับหลักสูตร 1
6 วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
7 คู่มือการกำหนดรหัสเอกสารอ้างอิง ระดับหลักสูตร
8 การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-Based Education)
9 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาพ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
10 ISCED Fields of Education and Training 2013
11 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557
12 คู่มือการใช้งาน Google Scholar
13 คู่มือการใช้งาน Google Meet
14 คู่มือ TCI Citation
15 คู่มือ Scopus Citation
16 คู่มือ APA Reference
17 คู่มือการใช้งานระบบ Documents Base System(DBS)
18 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561
19 ประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการนำมาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ พ.ศ.2561
20 คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ [CHE QA ONLINE] ระดับหลักสูตร
21 คู่มือ CHE QA Online ระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2563