ลำดับ ชื่อโฟลเดอร์/ไฟล์/ลิงค์ จำนวนไฟล์
1 [คู่มือ] การใช้งานระบบ Documents Base System (DBS) และการกำหนดรหัสเอกสารอ้างอิง ระดับคณะวิชา 3
2 [คู่มือ] การใช้งานระบบ Documents Base System (DBS) และการกำหนดรหัสเอกสารอ้างอิง ระดับหลักสูตร 3
3 [คู่มือ] การประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา [พ.ศ.2564-2565] 8
4 [คู่มือ] เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ [EdPEx] 3
5 [คู่มือ] AUN QA 1
6 [คู่มือ] การใช้งานระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพภายนอก EQA (phase1) 2
7 [เอกสารประกอบการบรรยาย] แนวทางการรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร [มคอ.7] ปีการศึกษา 2564 บรรยายโดย ผศ.ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ 6
8 [คู่มือ] การใช้งานระบบ CHE QA ONLINE 0
9 [คู่มือ] เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2563 - 2566 1
10 [คู่มือ] การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน ปีการศึกษา 2566 1
11 [คู่มือ] มาตรฐานคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565) 1
12 [คู่มือ] การใช้งานระบบ Documents Base System (DBS) และการกำหนดรหัสเอกสารอ้างอิง ระดับหน่วยงานสนับสนุน/สถาบัน 2
13 [เอกสารประกอบการบรรยาย] แนวทางการเขียนรายงาน มคอ.7 ระดับหลักสูตร และรายงาน SAR ระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบ Focus Group 1
14 [คู่มือ] การสืบค้นบทความที่ Citation บนฐาน TCI 1
15 [คู่มือ] การสืบค้นบทความที่ Citation บนฐาน Scopus 1
16 [คู่มือ] APA Reference 1
17 [คู่มือ] ISCED Fields of Education and Training 2013 2
18 [เอกสารประกอบการบรรยาย] แนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา/ปรับปรุง หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2565 0
19 [คู่มือ] การใช้งานระบบ IP [Improvement Plan] สำหรับ ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 1
20 [เอกสารประกอบการบรรยาย] โครงการอบรม “คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2565 และแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2564” 0
21 [เอกสารประกอบการบรรยาย] แนวทางการเขียนรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2565 1
22 [คู่มือ] การทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดย สำนักงานมาตรฐานวิชาการ ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต 1
23 [คู่มือ] การใช้งานระบบ IP [Improvement Plan] สำหรับ ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 1
24 [กฏหมาย/ประกาศ] กฏหมาย ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ 1
25 KM ชื่อผลงาน 4D for Smart Organization โดยสำนักงานประกันคุณภาพ 1
26 [คู่มือ] การใช้งานระบบ IP [Improvement Plan สำหรับ รายงานแผนการปรับปรุงการดำเนินงาน [Improvement Plan] ของปีการศึกษา 2566 ในระดับหลักสูตร 1
27 [คู่มือ] การใช้งานระบบ IP [Improvement Plan สำหรับ รายงานแผนการปรับปรุงการดำเนินงาน [Improvement Plan] ของปีการศึกษา 2566 ในระดับคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน 1
28 [คู่มือ] มาตรฐานคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ.2567 1
29 วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
30 คู่มือ APA Reference
31 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี [พ.ศ.2561 - 2580]