ลำดับ ชื่อโฟลเดอร์/ไฟล์/ลิงค์ จำนวนไฟล์
1 [คู่มือ] มาตรฐานคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ.2563 1
2 [คู่มือ] การกำหนดรหัสเอกสารอ้างอิง ระดับคณะวิชา 1
3 [คู่มือ] การกำหนดรหัสเอกสารอ้างอิง ระดับหลักสูตร 1
4 [คู่มือ] การประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา [พ.ศ.2564-2565] 8
5 [คู่มือ] เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ [EdPEx] 0
6 [คู่มือ] AUN QA 1
7 [คู่มือ] การใช้งานระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพภายนอก EQA (phase1) 2
8 [เอกสารประกอบการบรรยาย] แนวทางการรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร [มคอ.7] ปีการศึกษา 2564 บรรยายโดย ผศ.ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ 6
9 [คู่มือ] การใช้งานระบบ Documents Base System(DBS) 1
10 [คู่มือ] การใช้งาน CHE QA Online ปีการศึกษา 2564 0
11 [ประกาศ] กระทรวงศึกษาธิการ 1
12 [ประกาศ] คณะกรรมการอุดมศึกษา 1
13 [คู่มือ] เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2563 - 2566 1
14 [คู่มือ] การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน 2564 1
15 วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
16 การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-Based Education)
17 ISCED Fields of Education and Training 2013
18 คู่มือการใช้งาน Google Scholar
19 คู่มือการใช้งาน Google Meet
20 คู่มือ TCI Citation
21 คู่มือ Scopus Citation
22 คู่มือ APA Reference
23 ISCED Fields of Education and Training 2013 v.ภาษาไทย