ลำดับ ชื่อโฟลเดอร์/ไฟล์/ลิงค์ จำนวนไฟล์
1 คู่มือมาตรฐานคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ.2563 1
2 [คู่มือ] การกำหนดรหัสเอกสารอ้างอิง ระดับคณะวิชา 1
3 [คู่มือ] การกำหนดรหัสเอกสารอ้างอิง ระดับหลักสูตร 1
4 คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา [พ.ศ.2564-2565] 7
5 วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
6 คู่มือการกำหนดรหัสเอกสารอ้างอิง ระดับหลักสูตร
7 การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-Based Education)
8 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาพ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
9 ISCED Fields of Education and Training 2013
10 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557
11 คู่มือการใช้งาน Google Scholar
12 คู่มือการใช้งาน CHE QA 3D ระดับหลักสูตร
13 คู่มือการใช้งาน CHE QA 3D ระดับคณะ
14 คู่มือการใช้งาน Google Meet
15 คู่มือ TCI Citation
16 คู่มือ Scopus Citation
17 คู่มือ APA Reference
18 คู่มือการใช้งานระบบ Documents Base System(DBS)
19 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561
20 ประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการนำมาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ พ.ศ.2561