พันธกิจ (Missions) 

1​​​​. ให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับหลักสูตร/คณะวิชา และหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

2. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาไปทั่วทั้งองค์กรและสาธารณะ

3. สนับสนุนและประสานงานให้เกิดการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ระดับหลักสูตร/คณะวิชา และหน่วยงานสนับสนุนฯ

4. จัดทำรายงานผลการประเมินทุกระดับ และประสานงานให้หลักสูตร/คณะวิชา และหน่วยงานกลางจัดทำแผนการปรับปรุงการดำเนินงาน (Improvement plan)

5. พัฒนาระบบฐานเอกสารกลางเพื่อการรวบรวมข้อมูลเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพการศึกษา

6. สนับสนุนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร/คณะวิชา และหน่วยงานสนับสนุนการศึกษา

7. จัดทำรายงานการประเมินตนเองประจำปีของสำนักงานประกันคุณภาพ และของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกปี และเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ. ทุก 5 ปี

8. จัดเก็บข้อมูลเพื่อรองรับการจัดกลุ่มสถาบันของ สป.อว.

9. ร่วมดูแลการประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา