ภาระงานหลักและความรับผิดชอบ

               สำนักงานประกันคุณภาพ มีหน้าที่ดำเนินงานวิเคราะห์และสังเคราะห์ตัวบ่งชี้ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงาน รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ. และการพัฒนาเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานสนับสนุนการศึกษา และติดตามงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของทุกระดับ ตั้งแต่ระดับหลักสูตร/คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/ฝ่าย และหน่วยงานสนับสนุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่ขัดต่อกฎ ระเบียบต่างๆ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด โดยสามารถแบ่งงานต่างๆ ออกเป็น 4 งานหลัก มีขอบเขตความรับผิดชอบ ดังนี้

1. งานนโยบายและการตรวจสอบ

           • งานวางแผนและงานงบประมาณ

           • กำกับดูแลและควบคุมการบริหารสำนักงาน

           • จัดทำรายงานประจำปีเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  

           • ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยและกิจกรรมของสำนักงาน

           • งานอื่นๆ ที่รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวางแผน และมหาวิทยาลัยรังสิตมอบหมาย

           • เตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยองค์กรภายนอก

           • สนับสนุน เป็นที่ปรึกษา และประสานงานการดำเนินการประกันคุณภาพของหลักสูตรคณะ / วิทยาลัย / ฝ่าย / หน่วยงาน และมหาวิทยาลัย

 

2. งานบริหารงานทั่วไป

          • งานการเงินสำนักงาน

           • งานสารบรรณสำนักงาน

           • งานบุคคลของสำนักงาน

           • งานงบประมาณสำนักงาน

           • พัฒนาประสิทธิภาพระบบงานสารบัญ

           • ประสานงานการจัดการประชุมของสำนักงาน

           • งานจัดการเว็บเพจประกันคุณภาพของสำนักงาน

           • งานพัสดุครุภัณฑ์และการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน

           • สรุปสถิติการทำงานของสำนักงานรายเดือนและประจำปี

           • รวบรวมและจัดทำรายงานประกันคุณภาพของสำนักงาน / ฝ่าย

           • ศึกษาและติดตามงานประกันคุณภาพให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

           • อำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษาแก่สาขาวิชา /คณะ/วิทยาลัย/สถาบันและหน่วยงานสนับสนุนการศึกษา

           • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

3. งานประกันคุณภาพภายใน

           • งานพัสดุ

           • งานการเงิน

           • งานงบประมาณ

           • งานพิมพ์เอกสาร

           • งานพัฒนาระบบอัจฉริยะ

           • งานรับ-ส่ง หนังสือที่เกี่ยวข้อง

           • งานฐานข้อมูลประกันคุณภาพ

           • งานพัฒนาระบบฐานเอกสารกลาง

           • เรียบเรียงและจัดทำรายงานประจำปี

           • งานจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพภายใน

           • งานนำเสนอข้อมูลบน website / Facebook

           • อำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษาแก่คณะและหน่วยงาน

           • วิเคราะห์และสังเคราะห์ตัวชี้วัด พัฒนาเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษา         

           • จัดเก็บเอกสารรายงานประจำปีของหลักสูตร คณะ/วิทยาลัย/ฝ่าย/หน่วยงาน และมหาวิทยาลัยและเอกสารตัวบ่งชี้กลางตามเกณฑ์การประเมินของ สกอ.

           • ประสานงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อรับรองคุณภาพภายในของสาขาวิชา/ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน ฝ่าย และหน่วยงานสนับสนุนการศึกษา

           • สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และจัดทำรายงานการประกันคุณภาพภายในของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน ฝ่าย และหน่วยงานสนับสนุนการศึกษา

           • ศึกษาและติดตามงานประกันคุณภาพให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

           • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

4. งานประกันคุณภาพภายนอก

           • งานพัสดุ

           • งานงบประมาณ

          • งานรับ-ส่ง หนังสือที่เกี่ยวข้อง

           • งานพิมพ์เอกสาร / สำเนาเอกสาร

​​​​​​​           • งานนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องบน website / Facebook

           • ศึกษาและติดตามงานประกันคุณภาพให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

           • ประสานงานการประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อรับรองคุณภาพภายนอก

           • จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก