ลำดับ ชื่อโฟลเดอร์/ไฟล์/ลิงค์ จำนวนไฟล์
1 การประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา [พ.ศ.2564-2565] 7
2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561
3 ประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการนำมาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ พ.ศ.2561
4 ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง แนวทางและแผนการประเมินฯ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563
5 ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง แนวทางและแผนการประเมินฯ ระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2563
6 รายชื่อผู้ประเมินฯ ของมหาวิทยาลัยรังสิต
7 การกำหนดรหัสเอกสารอ้างอิง ระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2563
8 รายชื่อผู้ประเมินฯ ตามกลุ่ม ISED ระดับหลักสูตร
9 ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง แนวทางและแผนการประเมินฯ สำหรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563