ลำดับ ชื่อโฟลเดอร์/ไฟล์/ลิงค์ จำนวนไฟล์
1 [1] Improvement Plan หน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2562 8
2 [2] ข้อมูลส่วนกลาง 1
3 [3] รายชื่อหน่วยงานสนับสนุนฯ ที่รายงานเฉพาะบทสรุปผู้บริหาร ปีการศึกษา 2563 1
4 [4] รายชื่อหน่วยงานสนับสนุนฯ ที่รับการประเมินฯ และรหัสเอกสารอ้างอิง ปี 2563 1
5 [5] คู่มือการประกันคุณภาพฯ ระดับหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2563 1
6 [6] [Template] รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน [ระดับหน่วยงานสนับสนุนฯ] ปีการศึกษา 2563 1
7 [7] [Template] รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน [ระดับฝ่ายฯ] ประจำปีการศึกษา 2563 1
8 [8] [Template] รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน [เฉพาะบทสรุปผู้บริหาร] ประจำปีการศึกษา 2563 1