สำนักงานประกันคุณภาพ
      สำนักงานประกันคุณภาพ (สปค.) เป็นหน่วยงานด้านการสนับสนุนงานด้านการศึกษา ได้ริเริ่มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ ปี พ.ศ.2538 ก่อนที่ทบวงมหาวิทยาลัยประกาศใช้นโยบาย และแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ปี พ.ศ.2542 โดยให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งต้องจัดให้มีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และเตรียมความพร้อม เพื่อการตรวจสอบประเมินคุณภาพการศึกษาจากภายนอก (สมศ.) สำนักงานประกันคุณภาพ มีหน้าที่ดำเนินงานวิเคราะห์และสังเคราะห์ตัวบ่งชี้ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ. และการพัฒนาเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานสนับสนุนการศึกษาและติดตามงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของทุกระดับตั้งแต่ระดับหลักสูตร/คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/ฝ่ายและหน่วยงานสนับสนุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่ขัดต่อกฎ ระเบียบต่างๆ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด