สำนักงานประกันคุณภาพ
      

               สำนักงานประกันคุณภาพ (สปค.) เป็นหน่วยงานด้านการสนับสนุนงานด้านการศึกษา ได้ริเริ่มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2538 ก่อนที่ทบวงมหาวิทยาลัยประกาศใช้นโยบาย และแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ปี พ.ศ.2542 โดยมีหน้าที่ในการกำกับ ติดตาม ประสานงาน ส่งเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับหน่วยงานสนับสนุน และระดับสถาบัน ให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์และระบบกลไกที่มหาวิทยาลัยกำหนด มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในด้านการประกันคุณภาพให้แก่บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมทั้งดำเนินการวิเคราะห์และสังเคราะห์ตัวบ่งชี้ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)  และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ.

               สำนักงานประกันคุณภาพอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของท่านรักษาการอธิการบดี และคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโดยมีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพกำกับดูแลควบคุมและขับเคลื่อนกระบวนการดำเนินงานของสำนักงานประกันคุณภาพให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง)