ลำดับ ชื่อโฟลเดอร์/ไฟล์/ลิงค์ จำนวนไฟล์
1 ตารางคำนวณตัวบ่งชี้ ระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2563