การเรียงลำดับ ประเภทไฟล์ สาขา ชื่อไฟล์
1 เอกสารดาวน์โหลด SAR คณะรังสีเทคนิค 2563 [Final]
2 เอกสารดาวน์โหลด ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ปีการศึกษา 2562
3 เอกสารดาวน์โหลด หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค [ปริญญาตรี] มคอ.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค [2563]