การเรียงลำดับ ประเภทไฟล์ สาขา ชื่อไฟล์
1 เอกสารดาวน์โหลด SAR คณะวิทยาศาสตร์ [ฉบับสมบูรณ์]
2 เอกสารดาวน์โหลด ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ปีการศึกษา 2562
3 เอกสารดาวน์โหลด หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ [ปริญญาตรี] มคอ.๗ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ [ฉบับสมบูรณ์]
4 เอกสารดาวน์โหลด หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ [ปริญญาตรี] มคอ.๗ [ตรี] สาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ [ฉบับสมบูรณ์]
5 เอกสารดาวน์โหลด หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ [ปริญญาโท] มคอ.๗ [โท] สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ [ฉบับสมบูรณ์]