การเรียงลำดับ ประเภทไฟล์ สาขา ชื่อไฟล์
1 เอกสารดาวน์โหลด SAR วิทยาลัยศิลปศาสตร์ [ฉบับสมบูรณ์]
2 เอกสารดาวน์โหลด ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ปีการศึกษา 2562
3 เอกสารดาวน์โหลด หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น [ปริญญาตรี] มคอ.๗ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น [ฉบับสมบูรณ์]
4 เอกสารดาวน์โหลด หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร [ปริญญาตรี] มคอ.๗ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร [ฉบับสมบูรณ์]
5 เอกสารดาวน์โหลด หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ [ปริญญาตรี] มคอ ๗ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ [ฉบับสมบูรณ์]
6 เอกสารดาวน์โหลด หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส [ปริญญาตรี] มคอ ๗ สาขาภาษาฝรั่งเศส [ฉบับสมบูรณ์]
7 เอกสารดาวน์โหลด หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน [ปริญญาตรี] มคอ.๗ สาขาภาษาจีน [ฉบับสมบูรณ์]
8 เอกสารดาวน์โหลด หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการอิสลามและอาหรับศึกษา [ปริญญาตรี] มคอ.๗ สาขาวิชาวิทยาการอิสลามและอาหรับศึกษา [ฉบับสมบูรณ์]
9 เอกสารดาวน์โหลด หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี [ปริญญาตรี] มคอ.๗ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี [ฉบับสมบูรณ์]
10 เอกสารดาวน์โหลด หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ [ปริญญาโท] มคอ.7 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ [2563]