การเรียงลำดับ ประเภทไฟล์ สาขา ชื่อไฟล์
1 เอกสารดาวน์โหลด SAR วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ (ฉบับสมบูรณ์ 2563)
2 เอกสารดาวน์โหลด ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ปีการศึกษา 2562
3 เอกสารดาวน์โหลด หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ [ปริญญาตรี] มคอ.๗ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ (ฉบับสมบูรณ์)
4 เอกสารดาวน์โหลด หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร [ปริญญาตรี] มคอ ๗ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร [ฉบับสมบูรณ์]
5 เอกสารดาวน์โหลด หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน [ปริญญาตรี] มคอ.๗ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน (ฉบับสมบูรณ์)
6 เอกสารดาวน์โหลด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร [ปริญญาตรี] มคอ.๗ สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร (ฉบับสมบูรณ์)
7 เอกสารดาวน์โหลด หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการอุตสาหกรรมบริการ [นานาชาติ] [ปริญญาตรี] มคอ.๗ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) [ฉบับสมบูรณ์]