การเรียงลำดับ ประเภทไฟล์ สาขา ชื่อไฟล์
1 เอกสารดาวน์โหลด SAR วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก (ฉบับสมบูรณ์ 2563)
2 เอกสารดาวน์โหลด ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ปีการศึกษา 2562
3 เอกสารดาวน์โหลด หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมแผนตะวันออก [ปริญญาตรี] มคอ.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมแผนตะวันออก [Final 63]
4 เอกสารดาวน์โหลด หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย [ปริญญาตรี] มคอ.๗ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการแพทย์แผนไทย [ฉบับสมบูรณ์]
5 เอกสารดาวน์โหลด หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน [ปริญญาตรี] มคอ.7 หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต [Final 63]
6 เอกสารดาวน์โหลด หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก [ปริญญาโท] มคอ.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก [Final 63]