การเรียงลำดับ ประเภทไฟล์ สาขา ชื่อไฟล์
1 เอกสารดาวน์โหลด SAR วิทยาลัยออกแบบ 2563 [Final]
2 เอกสารดาวน์โหลด ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ปีการศึกษา 2562
3 เอกสารดาวน์โหลด หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน [ปริญญาตรี] มคอ.7 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน [2563]
4 เอกสารดาวน์โหลด หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายและสื่อทัศนภาพ [ปริญญาตรี] มคอ.7 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายและสื่อทัศนะภาพ [2563]
5 เอกสารดาวน์โหลด หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ [ปริญญาตรี] มคอ.7 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ [2563]
6 เอกสารดาวน์โหลด หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ [ปริญญาตรี] มคอ.7 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ [2563]
7 เอกสารดาวน์โหลด หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ [ปริญญาตรี] มคอ.7 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ [2563]
8 เอกสารดาวน์โหลด หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ [ปริญญาโท] หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ (ฉบับสมบูรณ์ 2563)