การเรียงลำดับ ประเภทไฟล์ สาขา ชื่อไฟล์
1 เอกสารดาวน์โหลด SAR วิทยาลัยครูสุริยเทพ [สมบูรณ์]
2 เอกสารดาวน์โหลด ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ปีการศึกษา 2562
3 เอกสารดาวน์โหลด หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา [ปริญญาโท] มคอ.7 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษาและการสอนภาษาอังกฤษ [2563]
4 เอกสารดาวน์โหลด หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน [ปริญญาโท] มคอ.7 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน [2563]
5 เอกสารดาวน์โหลด หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา [ปริญญาโท] มคอ.7 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา [2563]
6 เอกสารดาวน์โหลด หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ [ปริญญาโท] มคอ.7 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ [2563]
7 เอกสารดาวน์โหลด หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา [ปริญญาเอก] มคอ.7 หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา [2563] สมบูรณ์