การเรียงลำดับ ประเภทไฟล์ สาขา ชื่อไฟล์
1 เอกสารดาวน์โหลด SAR วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ (ฉบับสมบูรณ์ 2563)
2 เอกสารดาวน์โหลด ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ปีการศึกษา 2562
3 เอกสารดาวน์โหลด หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต [ปริญญาตรี] มคอ.๗ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต [ฉบับสมบูรณ์]