การเรียงลำดับ ประเภทไฟล์ สาขา ชื่อไฟล์
1 เอกสารดาวน์โหลด SAR วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรฯ [ฉบับสมบูรณ์]
2 เอกสารดาวน์โหลด ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ปีการศึกษา 2562
3 เอกสารดาวน์โหลด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร [ปริญญาตรี] หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร (ฉบับสมบูรณ์ 2563)
4 เอกสารดาวน์โหลด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร [ปริญญาตรี] มคอ.7 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร [2563]
5 เอกสารดาวน์โหลด หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร [ปริญญาตรี] มคอ.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร [2563]
6 เอกสารดาวน์โหลด หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ [ปริญญาโท] มคอ.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ [2563]