การเรียงลำดับ ประเภทไฟล์ สาขา ชื่อไฟล์
1 เอกสารดาวน์โหลด SAR วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม [ฉบับสมบูรณ์]
2 เอกสารดาวน์โหลด ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ปีการศึกษา 2562
3 เอกสารดาวน์โหลด หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง [ปริญญาตรี] มคอ ๗ ตรี สาขาวิชาผู้นำทางสังคมฯ [ฉบับสมบูรณ์]
4 เอกสารดาวน์โหลด หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (online) [ปริญญาตรี] มคอ.7 ตรี สาขาวิชาผู้นำททางสังคมฯ (Online) [ฉบับสมบูรณ์]
5 เอกสารดาวน์โหลด หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง [ปริญญาโท] มคอ. 7 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคมฯ
6 เอกสารดาวน์โหลด หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (online) [ปริญญาโท] มคอ ๗ โท สาขาวิชาผู้นำทางสังคมฯ (Online) [ฉบับสมบูรณ์]
7 เอกสารดาวน์โหลด หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง [ปริญญาเอก] หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (ฉบับสมบูรณ์ 2563)