การเรียงลำดับ ประเภทไฟล์ สาขา ชื่อไฟล์
1 เอกสารดาวน์โหลด SAR วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ (ฉบับสมบูรณ์ 2563)
2 เอกสารดาวน์โหลด ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ปีการศึกษา 2562
3 เอกสารดาวน์โหลด หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม [ปริญญาตรี] หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุและโทรทัสน์มัลติแพลตฟอร์ม (ฉบับสมบูรณ์ 2563)
4 เอกสารดาวน์โหลด หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร [ปริญญาตรี] หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร (ฉบับสมบูรณ์ 2563)
5 เอกสารดาวน์โหลด หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์ [ปริญญาตรี] หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์ (ฉบับสมบูรณ์ 2563)
6 เอกสารดาวน์โหลด หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอนเทนต์และสื่อดิจิทัล [ปริญญาตรี] หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอนเทนต์และสื่อดิจิทัล (ฉบับสมบูรณ์ 2563)
7 เอกสารดาวน์โหลด หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล [ปริญญาตรี] หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล (ฉบับสมบูรณ์ 2563)
8 เอกสารดาวน์โหลด หลักสูตรนิเทศศาตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการแสดง [ปริญญาตรี] หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการแสดง (ฉบับสมบูรณ์ 2563)
9 เอกสารดาวน์โหลด หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและแบรนด์ดิ้ง [ปริญญาตรี] หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการตลาดดิจิทัล (ฉบับสมบูรณ์ 2563)
10 เอกสารดาวน์โหลด หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัลติมีเดีย [ปริญญาตรี] หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัลติมีเดีย (ฉบับสมบูรณ์ 2563)
11 เอกสารดาวน์โหลด หลักสูตรนิเทศศาตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา [ปริญญาตรี] หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา (ฉบับสมบูรณ์ 2563)
12 เอกสารดาวน์โหลด หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต [นนช.] [ปริญญาตรี] หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ นานาชาติ (ฉบับสมบูรณ์ 2563)
13 เอกสารดาวน์โหลด หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์ [ปริญญาตรี] หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์ (ฉบับสมบูรณ์ 2563)
14 เอกสารดาวน์โหลด หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์ [ปริญญาโท] หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์ (ฉบับสมบูรณ์ 2563)
15 เอกสารดาวน์โหลด หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ [ปริญญาโท] หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (ฉบับสมบูรณ์ 2563)
16 เอกสารดาวน์โหลด หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ [ปริญญาเอก] หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (ฉบับสมบูรณ์ 2563)