การเรียงลำดับ ประเภทไฟล์ สาขา ชื่อไฟล์
1 เอกสารดาวน์โหลด SAR วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ [ฉบับสมบูรณ์]
2 เอกสารดาวน์โหลด ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ปีการศึกษา 2562
3 เอกสารดาวน์โหลด หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ [ปริญญาโท] มคอ ๗_วทม_เภสัชศาสตร์ [final]
4 เอกสารดาวน์โหลด หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ [ปริญญาเอก] มคอ ๗_ปรด_เภสัชศาสตร์ [final]