การเรียงลำดับ ประเภทไฟล์ สาขา ชื่อไฟล์
1 เอกสารดาวน์โหลด SAR_คณะเศรษฐศาสตร์ 2563 [Final]
2 เอกสารดาวน์โหลด ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ปีการศึกษา 2562
3 เอกสารดาวน์โหลด หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล [ปริญญาตรี] หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล (ฉบับสมบูรณ์ 2563)
4 เอกสารดาวน์โหลด หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล [ปริญญาโท] หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล (ฉบับสมบูรณ์ 2563)
5 เอกสารดาวน์โหลด หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศและการพัฒนา [ปริญญาเอก] หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศและการพัฒนา