การเรียงลำดับ ประเภทไฟล์ สาขา ชื่อไฟล์
1 เอกสารดาวน์โหลด SAR คณะรัฐศาสตร์ (ฉบับสมบูรณ์ 2563)
2 เอกสารดาวน์โหลด ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ปีการศึกษา 2562
3 เอกสารดาวน์โหลด หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ [ปริญญาตรี] มคอ.7 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต [2563]
4 เอกสารดาวน์โหลด หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง [ปริญญาโท] มคอ.7 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง [2563]