การเรียงลำดับ ประเภทไฟล์ สาขา ชื่อไฟล์
1 เอกสารดาวน์โหลด SAR สถาบันการทูตฯ [ฉบับสมบูรณ์]
2 เอกสารดาวน์โหลด ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ปีการศึกษา 2562
3 เอกสารดาวน์โหลด หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการพัฒนา [นนช.] [ปริญญาตรี] มคอ.7 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการพัฒนา [2563]
4 เอกสารดาวน์โหลด หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ [ปริญญาโท] มคอ. 7 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ [2563]