การเรียงลำดับ ประเภทไฟล์ สาขา ชื่อไฟล์
1 เอกสารดาวน์โหลด SAR คณะนิติศาสตร์ 2563 [final]
2 เอกสารดาวน์โหลด หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต [ปริญญาตรี] มคอ.7 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต [2563]
3 เอกสารดาวน์โหลด หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ [ปริญญาเอก] มคอ.7 หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ [2563]
4 เอกสารดาวน์โหลด หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต [ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต] [ปริญญาตรี] มคอ.7 สาขาวิชานิติศาสตร์ (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) 2563
5 เอกสารดาวน์โหลด หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต [ปริญญาโท] มคอ.7 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ [2563]