กิจกรรมต่างๆ

ภาพกิจกรรม

 
2
2021 April

ภาพบรรยากาศการถ่ายทำวีดิทัศน์ เรื่อง แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2563

 
28
2021 February

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562

 
28
2021 February

โครงการสัมมนา RSU strategic planning for quality education: direction and action

 
28
2021 February

QA FOR FUN ประจำปีการศึกษา 2561

 
28
2021 February

แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2561

 
28
2021 February

แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

 
28
2021 February

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560

 
28
2021 February

โครงการอบรม เรื่อง “การถ่ายทอดองค์ความรู้ และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2560

 
28
2021 February

โครงการประกวดกิจกรรมนักศึกษาที่บูรณาการกับ หลักการประกันคุณภาพการศึกษา

 
28
2021 February

โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

 
28
2021 February

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารหลักสูตร,พัฒนาคุณภาพบัณฑิ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

 
28
2021 February

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสุตร ปีการศึกษา 2558

 
28
2021 February

อบรมเรื่อง เกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน