ลำดับ ชื่อโฟลเดอร์/ไฟล์/ลิงค์ จำนวนไฟล์
1 การปรับปรุงคำอธิบายตัวชี้วัดและเกณฑ์ RQA+ 1
2 [ปฏิทิน] ปฏิทินการดำเนินงาน ระดับคณะ 2565 1
3 [Template SAR] รายงานการประเมินตนเอง 2565 [Final] 1
4 [ตารางคำนวณ] ตัวบ่งชี้ ประจำปีการศึกษา 2565 [ระดับคณะวิชา] 1
5 ประกาศแนวทางและแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2565 1
6 แนวปฏิบัติสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2565 1
7 [คู่มือ] การใช้งานระบบ Documents Base System (DBS) และการกำหนดรหัสเอกสารอ้างอิง ระดับคณะวิชา 1
8 รายชื่อผู้ประเมินฯ ระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2565 1
9 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ ระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2565 1