กิจกรรมต่างๆ
ดูกิจกรรมทั้งหมด

แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2561

28 ก.พ. 2564, 20:18น.

แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

                ระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2561”

      วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ ห้อง 1-702 ชั้น 7 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์  มหาวิทยาลัยรังสิต

 

          บรรยาย “เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะวิชาและแนวปฏิบัติของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561”

โดย  ผศ.ดร.นิ่มนวล  วิเศษสรรพ์  คณบดี คณะบัญชี และ  ผศ.ดร.ปถมาพร  สุกปลั่ง ผู้อำนวยการสำนักงานวางแผน