กิจกรรมต่างๆ

ภาพกิจกรรม

 
4
2021 April

ถ่ายทำวีดิทัศน์ แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2563

อ่านต่อ

 
28
2021 February

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562

อ่านต่อ

 
28
2021 February

โครงการสัมมนา RSU strategic planning for quality education direction and action

อ่านต่อ

 
28
2021 February

แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2561

อ่านต่อ

 
28
2021 February

แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

อ่านต่อ

 
28
2021 February

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560

อ่านต่อ

 
28
2021 February

โครงการอบรม เรื่อง “การถ่ายทอดองค์ความรู้ และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2560

อ่านต่อ

 
28
2021 February

โครงการประกวดกิจกรรมนักศึกษาที่บูรณาการกับ หลักการประกันคุณภาพการศึกษา

อ่านต่อ

 
28
2021 February

โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

อ่านต่อ