กิจกรรมต่างๆ

ภาพกิจกรรม

 

การอบรม QA Focus Group ระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2567

อ่านต่อ

 

สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันนานาชาติ (Institutional Quality Assurance Network: IQAN) ครังที่ 2/2566 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

อ่านต่อ

 

ประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันนานาชาติ (Institutional Quality Assurance Network: IQAN) ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด (วิทยาเขตพระรามเก้า)

อ่านต่อ

 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านต่อ

 

ม.รังสิต รับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (สมศ.)

อ่านต่อ

 

โครงการอบรม แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ระดับหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2565

อ่านต่อ

 

สำนักงานประกันคุณภาพได้รับรางวัลจากการประกวด KM ในโครงการ RSU Good Practice Awards 2023

อ่านต่อ

 

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา (QA for Fun)

อ่านต่อ

 

ม.รังสิตลงนาม MOU ทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับ ม.นานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก ว.นานาชาติเซนต์เทเรซา และ ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด

อ่านต่อ

 

โครงการพัฒนาสมรรถนะเลขานุการการตรวจประเมิน

อ่านต่อ

 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564

อ่านต่อ

 

สำนักงานประกันคุณภาพ จัดกิจกรรมอบรม “การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA 3D Online System) ระดับคณะวิชา” ปีการศึกษา 2564

อ่านต่อ

 

สำนักงานประกันคุณภาพ จัดกิจกรรมอบรม “การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA 3D Online System)  ระดับหลักสูตร”  ปีการศึกษา 2564 

อ่านต่อ

 

ภาพบรรยากาศการถ่ายทำวีดิทัศน์หัวข้อ แนวทางการรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร [มคอ.7] ปีการศึกษา 2564 บรรยายโดย ผศ.ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ คณบดี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต

อ่านต่อ

 

ภาพบรรยากาศการถ่ายทำวีดิทัศน์หัวข้อ "QA FOR FUN" บรรยายโดย ดร.อรรจน์ สีหะอำไพ

อ่านต่อ

 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563

อ่านต่อ

 

ถ่ายทำวีดิทัศน์ แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2563

อ่านต่อ

 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562

อ่านต่อ

 

โครงการสัมมนา RSU strategic planning for quality education direction and action

อ่านต่อ

 

แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2561

อ่านต่อ

 

แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

อ่านต่อ

 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560

อ่านต่อ

 

โครงการอบรม เรื่อง “การถ่ายทอดองค์ความรู้ และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2560

อ่านต่อ

 

โครงการประกวดกิจกรรมนักศึกษาที่บูรณาการกับ หลักการประกันคุณภาพการศึกษา

อ่านต่อ

 

โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

อ่านต่อ