กิจกรรมต่างๆ
ดูกิจกรรมทั้งหมด

ถ่ายทำวีดิทัศน์ แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2563

4 เม.ย. 2564, 21:09น.

สำนักงานประกันคุณภาพ ได้ดำเนินงานถ่ายทำวีดิทัศน์ เรื่อง แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2563 

       สำนักงานประกันคุณภาพ ได้ดำเนินงานถ่ายทำวีดิทัศน์ เรื่อง แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม ถึง 2 เมษายน พ.ศ.2564 โดยมีหัวข้อบรรยาย ดังนี้

บทนำ บรรยายโดย ผศ.สมศักดิ์ เอื้ออัชฌาสัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

 1. ความเชื่อมโยงของมาตรฐานคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2563 กับคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
2. แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
3. แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา
4.
[Template] รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร [มคอ.7]
5. [Template] รายงานการประเมินตนเอง [SAR]
 

ระดับหลักสูตร

1. [ตัวบ่งชี้ที่ 2.1] คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และด้านผลลัพธ์ผู้เรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 บรรยายโดย อาจารย์กิตติศักดิ์ ไตรพิพัฒพรชัย (ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)
2. [ตัวบ่งชี้ที่ 3.2] การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา บรรยายโดย รศ.ดร.กานดา ว่องไวลิขิต (ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย) และผศ.ร.ต.(หญิง) ดร.วรรณี ศุขสาตร (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)
3. [ตัวบ่งชี้ที่ 4.1] การบริหารและพัฒนาอาจารย์ บรรยายโดย ผศ.ดร.ปถมาพร สุกปลั่ง (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)
4. [ตัวบ่งชี้ที่ 5.1] การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามมาตรฐานการอุดมศึกษา บรรยายโดย ผศ.ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ (คณบดีคณะบัญชี)

ระดับคณะวิชา

1. ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน บรรยายโดย อาจารย์กิตติศักดิ์ ไตรพิพัฒพรชัย (ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)
2. ด้านการวิจัยและนวัตกรรม บรรยายโดย รศ.ดร.กานดา ว่องไวลิขิต (ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย)
3. ด้านการบริการวิชาการ บรรยายโดย ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐธีระ (ผู้อำนวยการสำนักงานหอสมุด)
4. ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย บรรยายโดย ดร.เริงศักดิ์ แก้วเพ็ชร (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสังคมและศิลปวัฒนธรรม) และผศ.ศิริวรรณ วาสุกรี (อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี)
5. ด้านบริหารจัดการ บรรยายโดย ผศ.ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ (คณบดีคณะบัญชี) และผศ.ร.ต.(หญิง) ดร.วรรณี ศุขสาตร (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)

 

       ทั้งนี้ สำนักงานประกันคุณภาพขอขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านที่เป็นกำลังสำคัญ และเสียสละเวลาในการร่วมจัดทำ
วีดิทัศน์ เพื่อรองรับการประเมินฯ ประจำปีการศึกษา และขอขอบคุณทีมงานจากสำนักงาน
wisdom media
มา ณ โอกาสนี้