กิจกรรมต่างๆ
ดูกิจกรรมทั้งหมด

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563

25 พ.ย. 2564, 18:25น.

                    ระบบประกันคุณภาพการศึกษาก้าวหน้า พาสถาบันก้าวไกล รับรองด้วยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 อยู่ในระดับดีมาก ที่ 4.63 

                   มหาวิทยาลัยรังสิตและผู้บริหาร ขอขอบคุณ คณาจารย์ และบุคลากรทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ทุกคนได้กำหนดขึ้นร่วมกัน และมหาวิทยาลัยขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินฯ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ พันเอก ดร.ถวัลย์ ฤกษ์งาม  ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน ศาสตราจารย์ ดร.รมิดา วัฒนโภคาสิน รองศาสตราจารย์ ดร.เอกนฤน  บางท่าไม้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปถมาพร  สุกปลั่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ  วาสุกรี และอาจารย์กิตติศักดิ์ ไตรพิพัฒพรชัย ที่สละเวลามาประเมินคุณภาพฯ พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563  และทำให้การประเมินฯ ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีตามวัตถุประสงค์ทุกประการ