กิจกรรมต่างๆ
ดูกิจกรรมทั้งหมด

ภาพบรรยากาศการถ่ายทำวีดิทัศน์หัวข้อ แนวทางการรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร [มคอ.7] ปีการศึกษา 2564 บรรยายโดย ผศ.ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ คณบดี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต

25 เม.ย. 2565, 20:14น.

สำนักงานประกันคุณภาพ ได้ดำเนินงานถ่ายทำวีดิทัศน์ เรื่อง แนวทางการรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร [มคอ.7] บรรยายโดย ผศ.ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันอังคารที่ 5และ 19 กุมภาพันธ์ 2565 

                    ทั้งนี้ สำนักงานประกันคุณภาพขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ ที่เสียสละเวลามาถ่ายวีดิทัศน์บรรยายในหัวข้อ แนวทางการรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร [มคอ.7] และขอขอบคุณทีมงานจากสำนักงาน wisdom media มา ณ โอกาสนี้ สำนักงานประกันคุณภาพขอขอบพระคุณ