กิจกรรมต่างๆ
ดูกิจกรรมทั้งหมด

โครงการพัฒนาสมรรถนะเลขานุการการตรวจประเมิน

6 ม.ค. 2566, 15:38น.

ระหว่างวันที่ 5-6 มกราคม พ.ศ. 2566 ตัวแทนบุคลากรของสำนักงานประกันคุณภาพ ได้เข้าร่วมอบรม “โครงการพัฒนาสมรรถนะเลขานุการการตรวจประเมิน” จัดโดยกองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สป.อว. ณ โรงแรมเซนจูรี พาร์ค กรุงเทพฯ เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะที่จำเป็นต่อกระบวนการตรวจประเมินองค์กรด้วยเกณฑ์ EdPEx สามารถสนับสนุนการตรวจประเมินอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อสร้างเครือข่ายการแบ่งปันเรียนรู้ระหว่างสถาบัน ในการสนับสนุนและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เข้าสู่การพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศในอนาคต