กิจกรรมต่างๆ
ดูกิจกรรมทั้งหมด

สำนักงานประกันคุณภาพได้รับรางวัลจากการประกวด KM ในโครงการ RSU Good Practice Awards 2023

16 ส.ค. 2566, 16:33น.

             สำนักงานประกันคุณภาพ ได้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการแนวปฏิบัติที่ดี มหาวิทยาลัยรังสิต (RSU Good Practice Awards 2023) ในชื่อผลงาน 4D for Smart Organization โดย ผศ.สมศักดิ์ เอื้ออัชฌาสัย, คุณพรรนิภา แดงเลิศ, คุณธนัญชนก วารินหอมหวล, คุณภัสราภรณ์ อริยะเศรณี และคุณวราภรณ์ เกิดน้อย ซึ่งได้รับเกียรติบัตรรางวัลชมเชย ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการสู่องค์กรอัจฉริยะ (Smart Organization)