กิจกรรมต่างๆ
ดูกิจกรรมทั้งหมด

สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันนานาชาติ (Institutional Quality Assurance Network: IQAN) ครังที่ 2/2566 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

12 มี.ค. 2567, 14:33น.

         เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2567 สำนักงานประกันคุณภาพ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันนานาชาติ (Institutional Quality Assurance Network: IQAN) ครั้งที่ 2/2566 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารและตัวแทนบุคลากรด้านงานประกันคุณภาพ ของมหาวิทยาลัยเครือข่าย 4 สถาบัน ได้แก่ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา, มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก, มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด และมหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลแผนการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยในเครือข่าย เพื่อนำไปเป็นแนวทางการพัฒนางานด้านประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยรังสิตในปีการศึกษา 2567 และร่วมหารือการจัดโครงการ/กิจกรรมของเครือข่ายทั้ง 4 สถาบัน