กิจกรรมต่างๆ
ดูกิจกรรมทั้งหมด

โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

28 ก.พ. 2564, 20:14น.

โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษาร 2560 

วันที่ 20-21 มิถุนายน 2560

ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จ.ฉะเชิงเทรา

โดยสำนักงานประกันคุณภาพ ฝ่ายแผนพัฒนาและแผนการเงิน มหาวิทยาลัยรังสิต