กิจกรรมต่างๆ
ดูกิจกรรมทั้งหมด

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560

28 ก.พ. 2564, 20:16น.

    มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 27 -28 - 29 พฤศจิกายน 2561 โดยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อยู่ในระดับดีมาก [4.51]

       มหาวิทยาลัยและผู้บริหาร ขอขอบคุณ คณาจารย์ และบุคลากรทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ทุกคนได้กำหนดขึ้นร่วมกัน และมหาวิทยาลัยขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินฯ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ถวัลย์ ฤกษ์งาม  รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมาก  ศิริเนาวกุล รองศาสตราจารย์ ดร.รมิดา วัฒนโภคาสิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกนฤน  บางท่าไม้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปถมาพร  สุกปลั่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ  วาสุกรี   ดร.ภัทรณัชชา  โชติคุณากิตติ และอาจารย์กิตติศักดิ์ ไตรพิพัฒพรชัย ที่สละเวลามาประเมินคุณภาพฯ พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560  และทำให้การประเมินในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีตามวัตถุประสงค์ทุกประการ