ข่าวประชาสัมพันธ์
ดูทั้งหมด

วีดิทัศน์ การถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา เวอร์ชั่น 2

13 มี.ค. 2565, 23:20น.

           อ้างถึง ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคในมหาวิทยาลัยรังสิต ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และสร้างความปลอดภัยและสวัสดิภาพของบุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอกที่จำเป็นต้องเดินทางมาติดต่อมหาวิทยาลัย

    ทั้งนี้ เพื่อให้การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา ขับเคลื่อนไปอย่างต่อเนื่อง สำนักงานประกันคุณภาพจึงได้จัดทำคลิปวีดีโอ “การถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา เวอร์ชั่น 2” ผ่าน Link: https://youtu.be/bpGk9VdvhRc ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2563 ระดับคณะวิชา ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑ์ข้อ 3 จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา โดยมี ดร.อรรจน์ สีหะอำไพ เป็นวิทยากร

       ในการนี้ สำนักงานประกันคุณภาพจึงขอให้คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน ทำการประชาสัมพันธ์และนำคลิปวีดีโอ “การถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา เวอร์ชั่น 2” ไปใช้ในการจัดกิจกรรม/ โครงการ ภายในของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน ของท่านต่อไป

หมายเหตุ: คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน สามารถปรับข้อคำถามในแบบประเมินความพึงพอใจฯ ได้ตามความเหมาะสม เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม/ โครงการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา ของแต่ละคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน ต่อไป