ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรม QA Focus Group ระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2567

7 มิ.ย. 2567, 14:27น.


โครงการถ่ายทอดความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา (QA for fun) เวอร์ชั่นภาษาไทย (QA for fun version 4) และเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ (Knowledge and Skill Relevant to Education

20 ก.พ. 2567, 11:36น.


บันทึกการอบรมย้อนหลัง การใช้งานระบบ IP [Improvement Plan] สำหรับ หลักสูตร และคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน ปีการศึกษา 2566

18 ธ.ค. 2566, 14:26น.


การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565

27 พ.ย. 2566, 10:43น.


วีดิทัศน์ การใช้งานระบบ CHE QA ONLINE ระดับคณะ

30 ต.ค. 2566, 12:56น.


ม.รังสิต รับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (สมศ.)

28 ก.ย. 2566, 15:13น.


วีดิทัศน์ “การใช้งานระบบ IP (Improvement plan) สำหรับ “ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ”

15 ก.ย. 2566, 09:26น.


วีดิทัศน์ การใช้งานระบบ CHE QA ONLINE ระดับหลักสูตร

11 ก.ย. 2566, 10:02น.


สำนักงานประกันคุณภาพได้รับรางวัลจากการประกวด KM ในโครงการ RSU Good Practice Awards 2023

16 ส.ค. 2566, 16:23น.


โครงการอบรม แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ระดับหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2565

11 ก.ค. 2566, 07:47น.


วีดิทัศน์ “การใช้งานระบบ IP (Improvement plan) สำหรับ “ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร”

15 มิ.ย. 2566, 11:00น.


แนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา/ปรับปรุง หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2565

9 มิ.ย. 2566, 14:28น.


วีดิทัศน์ “การใช้งานระบบฐานเอกสารกลาง (Document Base System: DBS) ระดับหน่วยงานสนับสนุนและหน่วยงานกลางระดับสถาบัน”

30 พ.ค. 2566, 16:22น.


วีดิทัศน์ “การใช้งานระบบฐานเอกสารกลาง (Document Base System: DBS) คณะวิชา”

30 พ.ค. 2566, 16:20น.


โครงการอบรม “แนวทางการเขียนรายงาน มคอ.7 ระดับหลักสูตร และรายงาน SAR ระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบ Focus Group”

30 พ.ค. 2566, 15:57น.


ประชาสัมพันธ์ วีดิทัศน์ย้อนหลังงาน Innovative Education ในหัวข้อ "Transformative Learning"

26 พ.ค. 2566, 13:34น.


วีดิทัศน์ การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562

23 พ.ค. 2566, 09:36น.


วีดิทัศน์ “การใช้งานระบบฐานเอกสารกลาง (Document Base System: DBS) ระดับหลักสูตร”

24 เม.ย. 2566, 09:49น.


การปรับปรุงคำอธิบายตัวบ่งชี้ และเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565) ระดับหลักสูตร และระดับคณะ

21 เม.ย. 2566, 13:51น.


ประชาสัมพันธ์คลิปวีดิทัศน์แนวทางการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2565 [KM]

15 มี.ค. 2566, 13:34น.


โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา (QA for Fun) เวอร์ชั่นภาษาไทย และเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ

8 มี.ค. 2566, 13:42น.


ม.รังสิตลงนาม MOU ทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับ ม.นานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก ว.นานาชาติเซนต์เทเรซา และ ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด

24 ก.พ. 2566, 13:25น.


สำนักงานประกันคุณภาพ เข้าร่วมอบรม “โครงการพัฒนาสมรรถนะเลขานุการการตรวจประเมิน” จัดโดย สป.อว.

6 ม.ค. 2566, 15:52น.


การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564

24 พ.ย. 2565, 14:06น.


สำนักงานประกันคุณภาพ จัดกิจกรรมอบรม “การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA 3D Online System) ระดับคณะวิชา” ปีการศึกษา 2564

3 พ.ย. 2565, 09:23น.


สำนักงานประกันคุณภาพ จัดกิจกรรมอบรม “การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA 3D Online System)  ระดับหลักสูตร”  ปีการศึกษา 2564 

26 ก.ย. 2565, 13:42น.


กำหนดการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ปีการศึกษา 2565

8 ก.ค. 2565, 02:05น.


โครงการอบรม “คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2565 และแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2564”

22 มิ.ย. 2565, 00:55น.


แนวทางการรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร [มคอ.7] ปีการศึกษา 2564 บรรยายโดย ผศ.ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์

10 พ.ค. 2565, 18:38น.


การอบรมระบบ EQA [Phase 1]

29 มี.ค. 2565, 20:31น.


วีดิทัศน์ การถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา เวอร์ชั่น 2

13 มี.ค. 2565, 23:20น.


เทปบันทึกการจัดสัมมนาเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาตราจารย์ พ.ศ. 2564

10 ก.พ. 2565, 23:45น.


การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563

25 พ.ย. 2564, 18:27น.


เอกสารข้อมูลส่วนกลาง

14 มิ.ย. 2564, 02:07น.


ดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐานคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2563

19 พ.ค. 2564, 02:45น.


วีดิทัศน์ และเอกสารประกอบการบรรยาย แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2563

18 พ.ค. 2564, 01:19น.


วีดิทัศน์ แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา2562

27 เม.ย. 2564, 00:13น.


วีดิทัศน์แนวทางการรายงานผลการจัดการความรู้ ที่เชื่อมโยงกับประกันคุณภาพ

28 มี.ค. 2564, 20:00น.


YouTube Channel สํานักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต

28 ก.พ. 2564, 20:42น.


การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562

28 ก.พ. 2564, 20:21น.