ข่าวประชาสัมพันธ์
ดูทั้งหมด

แนวทางการรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร [มคอ.7] ปีการศึกษา 2564 บรรยายโดย ผศ.ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์

10 พ.ค. 2565, 18:38น.

                       แนวทางการรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร [มคอ.7] ปีการศึกษา 2564 บรรยายโดย ผศ.ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์

                        อ้างถึง ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคในมหาวิทยาลัยรังสิต ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และสร้างความปลอดภัยและสวัสดิภาพของบุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอกที่จำเป็นต้องเดินทางมาติดต่อมหาวิทยาลัย

                        ทั้งนี้ เพื่อให้การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ขับเคลื่อนไปอย่างต่อเนื่อง สำนักงานประกันคุณภาพจึงได้จัดทำคลิปวีดีโอแนวทางการรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร [มคอ.7] ปีการศึกษา 2564 บรรยายโดย ผศ.ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ ผ่าน Link: แนวทางการรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร [มคอ.7] ปีการศึกษา 2564 ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2563 ระดับหลักสูตร โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย ผ่าน Link: เอกสารประกอบการบรรยายแนวทางการรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร [มคอ.7] ปีการศึกษา 2564 และท่านสามารถเข้าศึกษาแนวทางการเขียนรายงาน มคอ.7 ได้จากคลิปวีดีโอ ดังนี้

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา ผ่าน Link: องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ ผ่าน Link: องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์

องค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ผ่าน Link: องค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

องค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและการจัดการเรียนการสอน ผ่าน Link: องค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและการจัดการเรียนการสอน

องค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน ผ่าน Link: องค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ผ่าน Link: องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้